ondernemen
ondernemingen zonder rechts- persoonlijkheid
rechtspersonen
de eenmanszaak
Wonen
Erven
Relaties
Estate planning
Ondernemen
In Nederland kennen wij diverse organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit zijn de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.). In deze situaties is de ondernemer privé aansprakelijk. Wanneer een natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak. In dat geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen.

Dit brengt met zich mee dat alle tot de onderneming behorende bezittingen en schulden, de baten en lasten van de ondernemer vormen. De ondernemer is als persoon zelf aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser van de eenmanszaak zich direct op het privé-vermogen van de ondernemer kan verhalen, terwijl de privé-crediteuren zich ook op de bezittingen van de ondernemer kunnen verhalen. Bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm spelen naast beperking van het persoonlijk risico ook andere argumenten een rol:

I.de vraag of een ondernemer alleen wil werken of wil samenwerken;
II.de financiële positie van de ondernemer en daarmee samenhangend;
III.de vraag of het de bedoeling is om in de onderneming kapitaal van derden aan te trekken.

U zult de vormgeving van uw onderneming uitgebreid met deskundigen moeten bespreken. Voor deze deskundigheid kunt u terecht bij notariskantoor mr. J.G. Lagendijk.
HOME         CONTACT         ROUTEBESCHRIJVING