trouwen
samenwonen
geregistreerd partnerschap
relaties en kinderen
testamentaire voogdij
uit elkaar gaan
Wonen
Erven
Relaties
Estate planning
Ondernemen
Er zijn diverse vormen van gezag. Gezag kan worden uigeoefend door ouders en niet-ouders. We maken onderscheid tussen ouderderlijk gezag (1), gezamenlijk gezag (2) en voogdij (3).

1. Ouderlijk gezag
Ouders die getrouwd zijn of die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan hebben samen het ouderlijk gezag over hun kinderen. Bij geregistreerde partners stelt de wet echter wel als voorwaarde dat de mannelijke partner het kind heeft erkend (pas dan is hij juridisch gezien ouder van het kind). Ook na scheiding blijven de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Overlijdt één van hen, dan blijft de ander met het ouderlijk gezag belast. Overlijdt ook deze ouder dan benoemt de kantonrechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouder in een testament al een voogd heeft benoemd. Wanneer beide ouders tegelijk overlijden geldt hetzelfde.

2. Gezamenlijk gezag
Een ongehuwde meerderjarige moeder krijgt automatisch het gezag over haar kind. Ook als de ouders niet meer met elkaar zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen zij samen het gezag uitoefenen. Als de niet-getrouwde ouders dit willen, moeten zij hiervoor een verzoek indienen bij de griffie van de Rechtbank. Als de griffier het verzoek goedkeurt maakt hij een aantekening in het gezagsregister. Deze aantekening wordt alleen geweigerd in bepaalde uitzonderingsgevallen.

3. Voogdij
Van voogdij is sprake als een ander dan de ouder het gezag over een minderjarige uitoefent. Die ander kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon. Voogdij kan ook door twee personen worden uigeoefend. Indien er één voogd is dan moet deze ervoor zorgdragen dat de minderjarige overeenkomstig zijn vermogen wordt verzorgd en opgevoed. Hij behoeft dit niet zelf te doen en hij heeft jegens de minderjarige geen onderhoudsplicht. Zijn er twee voogden dan is dit anders. Zij hebben de plicht en het recht om de minderjarige zelf te verzorgen en op te voeden en zij zijn, zolang de voogdij duurt, jegens de minderjarige onderhoudsplichtig. Een voogd wordt in beginsel benoemd door de rechter, maar kan ook bij testament worden benoemd.
HOME         CONTACT         ROUTEBESCHRIJVING